Hallituksen esitysluonnos vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamiseksi vaarantaisi vakavasti vammaisten ihmisten pääsyn vammaispalveluihin. Kehitysvammaliitto antoi asiasta lausunnon, jossa kerroimme, ettemme hyväksy muutoksia.

Ehdotetut säädökset muuttaisivat perustavanlaatuisesti vammaisten ihmisten oikeusturvaa. Jatkossa erityispalvelut eivät enää toimisi ns. viimesijaisena turvana. Jos yleislainsäädännön mukaiset palvelut tulkitaan tarpeenmukaisiksi, ei tarvitsisi antaa erityispalveluita, vaikka kyseisiä yleislain mukaisia palveluita ei olisi edes saatavilla.

Säädökset kiristäisivät vammaispalvelujen piiriin pääsyä lähes kaikkien vammaisten ihmisten kohdalla. Sen sijaan, että uuden lain soveltamisala edistäisi väliinputoajaryhmien, kuten lievästi kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten, yhdenvertaista pääsyä vammaispalveluihin, se uhkaa jättää entistä suuremman määrän vammaisia ihmisiä ilman apua ja tukea.

Esitysluonnoksessa on tunnistettu sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ongelma eli palvelujen heikko saatavuus. Sitä ei kuitenkaan pidetä perusteena vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piiriin pääsemiselle. Yleislain mukaisten palvelujen korostaminen yhdessä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen määrärahasidonnaisuuden, sosiaalipalveluihin osoitettujen varojen yleiskatteellisuuden ja niihin osoitettujen määrärahaleikkausten kanssa tarkoittaa sitä, että vammaisten ihmisten subjektiivinen oikeus vamman vuoksi tarvittavaan välttämättömään apuun ja tukeen poistetaan.

Esitysluonnoksen mukaan asiakkaan etua arvioitaessa ei otettaisi huomioon sitä, onko palvelu maksullinen vai maksuton. Vammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden maksuttomuus on kuitenkin keskeinen edellytys sille, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa muiden ihmisten kanssa toteutuu. Vamman vuoksi tarvittava apu ja tuki on usein elämänmittaista. On kohtuutonta, että vammainen henkilö joutuu palvelujen hakemisen lisäksi hakemaan päätöksiä maksuista.

Perusteluissa todetaan, että pieni osa vammaisista henkilöistä ohjautuu yleisiin palveluihin ja asiakasmaksut lisääntyvät. Käytännössä esitysluonnoksen mukaiset muutokset antaisivat mahdollisuuden ohjata yhä useamman vammaisen ihmisen yleispalveluihin, jolloin esitysluonnos aiheuttaa myös laajempaa riskiä sille, että jatkossa yhä useampi vammaisista ihmisistä joutuu maksamaan elämänmittaisista välttämättömistä palveluista.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan (pdf)

Lue myös järjestöjen yhteinen kannanotto

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179, susanna.hintsala(at)kvl.fi