Kehitysvammaliitto vaatii Petteri Orpon hallitusta tekemään kehysriihessä päätöksiä, jotka turvaavat vammaisille ihmisille edellytykset yhdenvertaiseen elämään, riittävään elintasoon sekä laadukkaisiin vammaispalveluihin.

Leikkauksia ja säästötoimenpiteitä ei tule kohdistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämään. SOSTEn arvion mukaan hallituksen sosiaali- ja työttömyysturvaan kohdistamat leikkaukset lisäävät tänä vuonna pienituloisten määrää 68 000 henkilöllä, joista 17 000 on lapsia.

Päätöksenteon ja toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava ja arvioitava suhteessa perusoikeuksiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, kuten YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Hallituksen toimet lisäävät kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten köyhyyttä

Asumistuen kiristykset osuvat raskaimmin yleisen asumistuen piirissä oleviin vammaislapsiperheisiin sekä työttömiin ja osa-aikaisesti työelämässä mukana oleviin kehitysvammaisiin ja autismikirjon ihmisiin. Työelämän ja työttömyysturvan heikennykset vaikeuttavat vammaislapsiperheiden toimeentuloa ja lisäävät köyhyyttä. Haasteellisen elämäntilanteen lisäksi heidän työllistymistään hidastavat riittämättömät palvelut vammaiselle perheenjäsenelle sekä työelämässä kohdattu syrjintä.

Asiakasmaksujen sekä vuokrien ja lääkkeiden hintojen korotukset lisäävät toimeentulon vaikeuksia. Moni kehitysvammaisista ihmisistä tarvitsee lääkkeitä huomattavasti muita ihmisiä enemmän. Kehitysvammaisilla ihmisillä lääkekorvausten jälkeen itse maksettavien lääkekulujen osuus on tutkitusti suurempi kuin muulla väestöllä.

Kehitysvammaliitto on huolissaan, että sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksena yhä useampi joutuu turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen ja ruoka-apuun.

Kehitysvammaliitto edellyttää, että kehysriihessä arvioidaan uudelleen jo nyt toteutettujen leikkausten vaikutukset ja peruutetaan ne haavoittuvimmassa asemassa olevilta väestöryhmiltä.

Hyvinvointialueiden säästövelvoitteet vaarantavat vammaispalvelujen saatavuuden

Hyvinvointialueille on asetettu kovat säästövelvoitteet ja niiden toteuttamisaika on liian lyhyt. Lisäleikkaukset ovat mahdottomia. Säästövelvoitteiden toteuttaminen näkyy jo nyt vammaispalvelujen saannin vaikeutumisena. Myös ennaltaehkäisevistä palveluista, kuten matalan kynnyksen toiminnasta, leikataan. Arviomme mukaan tämä lisää raskaampien palvelujen, kuten laitospaikkojen tarvetta myöhemmin.

Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Kehitysvammaliitto on huolissaan järjestöjen toimintaedellytyksiin kohdistuvista merkittävistä leikkausuhista. Hallitusohjelmaan sisältyvä yhteensä 25 %:n leikkausuhka vuonna 2027 rapauttaa suomalaisen järjestötyön, jolla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten parissa.

Kehitysvammaliitto vaatii, että järjestörahoitukseen kohdistuvat leikkaukset uudelleen arvioidaan ja peruutetaan.

Lisätietoa:

Susanna Hintsala
toiminnanjohtaja
Kehitysvammaliitto ry.

puh. 040 741 6179