Vammaisuus ajaa kotitalouksia köyhyyteen

Vammaispalveluja tarvitsevat kotitaloudet joutuvat tinkimään jopa ruoasta ja lääkkeistä

Vammaispalveluja tarvitsevat kotitaloudet kokevat taloudellisen tilanteensa selvästi muita heikommaksi. He kokevat huomattavasti useammin, että tulot eivät riitä kattamaan menoja. Tämä käy ilmi THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) osatutkimuksesta, jossa perehdyttiin erityisesti vammaispalveluja tarvitseviin kotitalouksiin.

Vammaispalveluja tarvitsevissa kotitalouksissa joudutaan useammin tinkimään perustarpeista. Noin 17 – 18 % vammaispalveluja tarvinneista koki pelänneensä, että ruoka loppuu ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää. Vastaava osuus muun väestön keskuudessa oli 12 – 13 %.

Vammaispalveluja tarvinneista myös huomattavasti suurempi osa ilmoitti joutuneensa tinkimään lääkkeiden ostosta tai joutuneensa jättämään lääkärillä käynnin väliin rahan puutteen vuoksi. Vammaispalveluja tarvinneista joka kolmas oli ilman internetyhteyttä, kun muissa kotitalouksissa se puuttui vain 13 %:lta.

Vammaispalveluja tarvitsevat kotitaloudet joutuvat muita useammin turvautumaan toimeentulotukeen ja talous- ja velkaneuvontaan. Lähes 30 % vammaispalveluja tarvinneista kotitalouksista ilmoitti tarvinneensa toimeentulotukea 12 viime kuukauden aikana. Vastaava osuus muiden joukossa oli vain noin 7 – 8 %. Niin ikään talous- ja velkaneuvontaa oli tarvinnut huomattavasti useampi vammaispalveluja tarvinneista kuin muusta väestöstä.

Keskeinen köyhyyttä, syrjäytymistä ja sosiaalista osallisuutta rajoittava tekijä on vammaisten ihmisten heikko työmarkkina-asema. Vammaisten ihmisten osallistuminen työelämään ja sitä kautta kohtuullisen toimeentulon hankkimiseen on huomattavasti muuta väestöä hankalampaa. Monesti ainoana tulonlähteenä on vammaisuuden perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Osatutkimuksen toteuttivat Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen ja tutkija Hannu Vesala.

ATH-kyselyn tiedot on kerätty vuonna 2013, ja kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 30000 vähintään 20 vuotta täyttänyttä henkilöä. Näistä hieman yli 1000 ilmoitti tarvinneensa vammaispalveluja 12 viime kuukauden aikana. Vammaispalveluja tarvinneet olivat joko itse vammaisia tai samassa taloudessa oli joku toinen vammaispalvelujen käyttäjä.

ATH-tutkimustuloksia esitellään THL:n ja RAY:n järjestämässä tilaisuudessa 3.12. Tampereella UKK-instituutissa.

Lisätietoa: Antti Teittinen, p. (09) 3480 9218 tai Hannu Vesala, p. (09) 3480 9255.

Julkaisu kokonaisuudessaan:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120418/URN_ISBN_978-952-302-393-2.pdf?sequence=1