Kolme kehitysvammaista henkilöä ja heidän vanhempansa ovat tehneet Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle vetoomuskirjelmän, jossa he pyytävät selvitystä siitä, loukkaavatko kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutukset vammaisten ihmisten syrjintäkieltoa sekä haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Vetoomuskirjelmän allekirjoittajat pyytävät Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaa tutkimaan, rikkovatko Suomen valitsema sosiaalipalveluiden hankintamenettely sekä vammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden kilpailuttamiskäytännöt Euroopan unionin ratifioimaa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

YK:n vammaissopimus kieltää kaikenlaisen vammaisiin ihmisiin kohdistuvan syrjinnän. Sen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa, eikä häntä voi velvoittaa käyttämään ennalta määrättyjä asumisratkaisuja. Vammaissopimus lähtee siitä, että kaikessa lainvalmistelussa ja vammaisia ihmisiä koskevassa päätöksenteossa neuvotellaan henkilökohtaisesti vammaisten ihmisten kanssa.

Kirjelmän allekirjoittaneista kehitysvammaisista henkilöistä kaksi asuu Joukontalossa Tampereella ja yksi Kangasrouskun asumispalveluissa Oulussa. Molemmat kaupungit kilpailuttivat uudelleen asumispalveluiden tuottajan toiminnan ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen. Kilpailutusten seurauksena palveluntarjoajat vaihtuivat, toimintatavat muuttuivat ja osittain myös henkilökunta vaihtui, mikä aiheutti asukkaille ja heidän läheisilleen pysyvää epävarmuutta, ahdistusta ja pelkotiloja. Asukkaita ja heidän läheisiään ei kuultu kummassakaan tapauksessa.

Vetoomuskirjelmässä todetaan, että nykyisen hankintalain soveltaminen pilkkoo vammaisten ihmisten välttämättömät, elämänmittaiset palvelut muutaman vuoden välein kilpailutusmenettelyn kautta järjestettäviksi palvelupalasiksi.

Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa kansallista hankintalainsäädäntöä EU:n uusien hankintadirektiivien johdosta. Hankintalain uudistus tullee eduskunnan käsittelyyn helmikuun alussa.

Hankintalaki vaikuttaa yli 40 000 kehitysvammaisen sekä vähintään yhtä monen muista syistä apua asumisessaan tarvitsevan ihmisen elämään. Vuosittain kilpailutuksen kohteena ovat 3500 vammaisen ihmisen tarvitsemat arjen selviytymiseen liittyvät palvelut.

 

Vammaisfoorumi ja KVANK kampanjoivat palveluiden kilpailutusten kohtuullistamiseksi

Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt sekä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta kampanjoivat vammaisten henkilöiden palveluiden kohtuutonta kilpailuttamista vastaan. Hankintalain muutosta valmistellaan, ja on vaarana, että vammaisten henkilöiden palveluiden kilpailuttaminen muuttaa ihmiset kauppatavaraksi. Vammaisten ihmisten elämänmittaisen avun ja tuen järjestäminen hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla on sopimaton ja vaarallinen menetelmä. Se on ihmisarvoa loukkaava ja talloo alleen kaiken osallisuuden ja henkilöä itseään koskevat vaikutusmahdollisuudet.

Leikkimielinen testi kertoo kohtuuttomuudesta

Yhtenä osana kampanjaa on leikkimielinen testi, jonka pohjimmainen viesti on kuitenkin vakava. Testin avulla kuka tahansa voi kokeilla, millaista on olla tilanteessa, jossa oma asuinpaikka määräytyy lähes sattumanvaraisesti ja koti voi yhtäkkiä olla ihmiselle joku aivan uusi ja outo ratkaisu. Testissä nostetaan esiin myös päätöksistä valittamisen vaikeus – ihmistä itseään koskeva ratkaisu voi olla hänen tahdostaan riippumaton.

Kokeile asuinpaikkatestiä

 

Lisätietoja:

Pia Matihaldi, puh. 044 0738 911, etunimi.sukunimi@avartum.fi
Oululainen äiti, joka yhdessä tyttärensä Jenni Matihaldin kanssa on allekirjoittanut vetoomuskirjelmän Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle

Markku Virkamäki, puh. 0207 713 501 tai 040 565 5370, etunimi.sukunimi@kvps.fi
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Vammaisfoorumin jäsen